Online ocenění

Metoda kapitalizovaných čistých výnosů vhodná pro malé a střední podniky (roční obrat společnosti do EUR 50.000.000,-).

Předpoklady použití:

Znalost výsledků společnosti minulých let (aspoň 5 let); tj. mít k dispozici Výkaz zisku a ztráty a Rozvahu za jednotlivé roky.

Vaše společnost splňuje princip “going-concern“; tj. předpokládá se její dlouhodobé fungování.

Ocenění není dostupné

Bohužel z technických důvodů není možné použít online ocenění na mobilním telefonu. Pro realizaci výpočtu přejděte prosím na tablet nebo počítač.

Hodnota vlastního kapitálu podle KČV (metody kapitalizovaných čistých výnosů)

Hodnoty zadávejte v tis. Kč

Položka z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY do roku 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Položka z VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY od roku 2016

E; 18

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E 1.1; 16

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (trvalé)

III.; 19

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

III.; 20

Ostatní provozní výnosy

F.; 22

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

F.; 24

Ostatní provozní náklady

VII.; 33

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

IV.; 31

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

VIII.; 37

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

V.; 35

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

IX.; 39

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

VI.; 39

Výnosy úroky a podobné výnosy

X.; 42

Výnosové úroky

VII.; 46

Ostatní finanční výnosy

XIII.; 53

Mimořádné výnosy

 

 

R.; 54

Mimořádné náklady

 

 

****; 61

Výsledek hospodaření před zdaněním

**; 49

Výsledek hospodaření před zdaněním

 

Nezaplacená mzda vlastníků

 

Nezaplacená mzda vlastníků

 

Osobní spotřeba zaúčtovaná do nákladů

E 1.1; 16

Osobní spotřeba zaúčtovaná do nákladů

         
 

Nepoužívaný majetek v podniku v tržní ceně (vlastní odhad)

Hodnota vlastního kapitálu podle KČV:
{{result}} tis. Kč

Z důvodu neznalosti oceňované firmy nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za vypočtený výsledek.

Oceňovací metoda a její podstata:
 • Metoda kapitalizovaných čistých výnosů – varianta paušální (metoda praktiků)
 • Podstatou metody je stanovení výše trvale odnímatelného čistého výnosu (zisku), který je možné vyplácet vlastníkům bez narušení majetkové struktury společnosti.
 • Metoda je založena především na minulé výkonnosti podniku, vychází tedy z historických zisků
 • Podstatou je stanovení tržní hodnoty vlastního kapitálu podniku, která je získána na základě diskontovaného rozdílu výnosů a nákladů (zisku) ke dni ocenění
 • Metoda kapitalizace čistých výnosů se vyznačuje snahou o objektivitu a opatrnost
Omezení ocenění:
 • Ocenění k datu vystavení účetní závěrky
 • Vychází z analýzy hospodaření minulých let
 • Výsledek je pouze hrubým odhadem hodnoty vlastního kapitálu, a to z důvodu neznalosti oceňované společnosti
 • Výpočet předpokládá, že společnost investuje pouze do výše odpisů (prostá reprodukce podniku) = budoucí růst firmy a její investice nejsou zohledněny
 • Nezohledňují se synergické efekty
 • Budoucí čisté výnosy se počítají ve stálých cenách platných v období ocenění

Potřebujete přesné ocenění?

V případě žádosti či dotazu nás prosím kontaktujte na níže uvedeném e-mailu nebo poptávkovém formuláři.

Poptávkový formulář

Kontaktní formulář

Vaši poptávku se nepovedlo odeslat. Opravte prosím chyby ve formuláři a zkuste to znovu.

Úspěšně odesláno

Děkujeme, budeme Vás kontaktovat co nejdříve to bude možné.